KUMUDINI HOMES

HIGHER SECONDARY SCHOOL

Teaching Staff :
   
Teacher in Charge - Mr. Yangden S. Ghising
Senior Mistress        - Mrs. Swarnim Dhamala

Asst. Teachers (Male)          - Mr. Mohan Thapa                                      Mr.R.K. Pradhan 
                                                                   Mr.Binod Shama                                         Mr. Sitaram Kafley
                                                                   Mr. Dhruva Tamang                                 Mr. Bikash Mukhia 
                                                                   Mr. Bhim Prasad Sharma                     Mr.Mr. Deepak Sharma
                                                                   Mr. Animesh Pradhan                            Mr.Robin Diyali
                                                                   Mr. Rakesh Thapa                                      Mr.Roshan Bistha 
                                                                   Mr. Siddhartha Thapa                            Mr. Sagar Thapa
                                                                   Mr. Sagar Kalden                                        Mr. Amrit Lepcha 
                                                                   Mr. Samuel K. Singh                                  Mr. Pravin Tamang 
                                                                   Mr. Bhupen Karthak                                Mr. Manoj K. Prasad 
                                                                   Mr. Roshan Chettri                                   Mr. Saroj Pradhan 
                                                                   Mr.Pranay Shilal                                         Mr. Rajesh Bhusal 
                                                                   Mr. Durga Prasad Dahal                       Mr. Binod Sharma 
                                                                   Mr. Wangden Ghisingh                          Mr. Nilam Niroula
                                                                   Mr. Dilman Lepcha

Asst. Teachers (Female)     -  Smt. Anita Chettri                                    Smt.Mala Chettri  
                                                                    Smt. Indu Rai                                                 Smt. Nima Lhamu Sherpa                                                                                                                                                           Smt. Biva Rana Baral                              Smt. Tseten Yang Bhutia 
                                                                    Smt. Shashi Kala Sharma                    Smt. Devi Maya Chettri
                                                                    Smt. Mingma Yolmo                               
                                                                    Smt. Sompa Biswas